Is I2P dead

Translation of "niektórzy wolą" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
Nieoczekiwanie przeszłyśmy od "Niektórzy wolą blondynki "do"Niektórzy wolą bez nas ".
Zrozumiałe, czemu niektórzy wolą właśnie w ten sposób.
Może to pana zdziwi, ale niektórzy wolą towarzystwo.
Chociaż niektórzy wolą matki swoich dzieci w osobnym łóżeczku lub pomieszczenia, niektóre mamusie wolą łóżko rodzinne.
While some Mothers prefer their babies in a separate cot or room, some mothers prefer co-sleeping.
Kilka matki wolą służąc to schłodzone, a niektórzy wolą służyć jej w temperaturze pokojowej.
Few mothers prefer it served chilled, and some prefer it to serve at room temperature.
Niektórzy wolą wierzyć, że zło nie istnieje.
Niektórzy wolą I2P, ale wg mnie Tor jest lepszy.
Some People prefer I2P, but I think 'Tor' is better.
Niektórzy wolą najpierw się pomodlić, pomaga in to w skupieniu.
Niektórzy wolą myśleć, że już są martwi.
Obawiam się, że cierpię na coś znanego w okopach jako "stres pourazowy", ale niektórzy wolą nazywać to powszechnym tchórzostwem.
Kilka lat temu pomyślałem, że poświęcę trochę czasu na dialog z tą ogromną bazą danych i zapytam, dlaczego niektórzy wolą dany kraj od innego?
A few years ago I thought of taking some time off and talking to the huge database and asking them why some people one country to another to prefer.
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 32. Exact: 32. Elapsed time: 45 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.